Producenci
Promocje
Obrączki ślubne z brylantami 0,03 ct
Obrączki ślubne z brylantami 0,03 ct

5 769,75 zł

Cena regularna: 7 693,00 zł

Najniższa cena: 5 175,75 zł
szt.
Obrączki ślubne z brylantami 0,03 ct
Obrączki ślubne z brylantami 0,03 ct

5 754,75 zł

Cena regularna: 7 673,00 zł

Najniższa cena: 5 160,75 zł
szt.
Obrączki ślubne z brylantami 0,19 ct
Obrączki ślubne z brylantami 0,19 ct

9 680,25 zł

Cena regularna: 12 907,00 zł

Najniższa cena: 10 038,75 zł
szt.
Obrączki ślubne z czarnymi brylantami 0,03 ct
Obrączki ślubne z czarnymi brylantami 0,03 ct

6 489,75 zł

Cena regularna: 8 653,00 zł

Najniższa cena: 5 814,75 zł
szt.
Obrączki ślubne z brylantami 0,03 ct
Obrączki ślubne z brylantami 0,03 ct

4 260,00 zł

Cena regularna: 5 680,00 zł

Najniższa cena: 3 828,00 zł
szt.
Obrączki ślubne z brylantem koniakowym 0,06 ct
Obrączki ślubne z brylantem koniakowym 0,06 ct

9 687,75 zł

Cena regularna: 12 917,00 zł

Najniższa cena: 8 675,25 zł
szt.
Obrączki ślubne z brylantem 0,03 ct
Obrączki ślubne z brylantem 0,03 ct

6 579,75 zł

Cena regularna: 8 773,00 zł

Najniższa cena: 5 904,75 zł
szt.
Obrączki złote 4 mm
Obrączki złote 4 mm

4 470,00 zł

Cena regularna: 5 960,00 zł

Najniższa cena: 4 002,00 zł
szt.
Obrączki ślubne z brylantem 0,01 ct
Obrączki ślubne z brylantem 0,01 ct

6 230,25 zł

Cena regularna: 8 307,00 zł

Najniższa cena: 5 582,25 zł
szt.
Obrączki ślubne z brylantem 0,01 ct
Obrączki ślubne z brylantem 0,01 ct

4 812,75 zł

Cena regularna: 6 417,00 zł

Najniższa cena: 4 318,50 zł
szt.
Obrączki ślubne 4,5 mm
Obrączki ślubne 4,5 mm

5 115,00 zł

Cena regularna: 6 820,00 zł

Najniższa cena: 4 575,00 zł
szt.
Obrączki ślubne z brylantem 0,01 ct
Obrączki ślubne z brylantem 0,01 ct

4 445,25 zł

Cena regularna: 5 927,00 zł

Najniższa cena: 3 986,25 zł
szt.
Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 

 1. Sklep internetowy Biżuteria Górecki dostępny pod adresem internetowym www.bizuteriagorecki.pl prowadzony jest przez Firmę Jubilerską „Górecki” spółka jawna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do KRS pod numerem: 0000536889, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 3 714 000,00 zł, NIP: 8722281685, REGON: 180191256
   
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   
 2. Sprzedawca - Firma Jubilerska „Górecki” spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 7, 00-620 Warszawa, NIP: 8722281685, REGON: 180191256
   
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
   
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
   
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bizuteriagorecki.pl
   
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
   
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
   
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
   
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
   
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
   
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
   
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
   
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

 1.  Adres do korespondencji Sprzedawcy:

  Firma Jubilerska „Górecki” spółka jawna
  ul. Spółdzielcza 1a
  39-200 Dębica
   
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: dzial_zamowien@bizuteriagorecki.pl 
   
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 882 141 621
   
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 05 1240 4807 1111 0010 9630 2092 PEKAO S.A. / Oddział w Dębicy
   
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
   
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8:00-16:00

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies,
  d. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
   
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
   
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail
   
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe przez nieograniczony czas.
   
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
   
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
   
 5. Po uprzednim założeniu konta, Klient może korzystać ze sklepu i realizować zamówienia bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych niezbędnych do dokonania zakupów. 
   
 6. W momencie utworzenia Konta, Klient otrzymuje indywidualne hasło oraz login. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Klienta indywidualnego loginu i hasła osobom trzecim oraz użycie go bez wiedzy właściciela konta.
   
 7. Klient może dokonać zakupu bez konieczności zakładania konta. W celu prawidłowego złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych do realizacji zamówienia przez sprzedawcę. 

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
   
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
   
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
   
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 5.
   
 6. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie złożone przez Klienta w przypadku:
  a. podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub danych, które uniemożliwiają realizację zamówienia,
  b. Klient ma zaległe zobowiązania względem Sprzedawcy
  c. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich
  d. Klient narusza postanowienia regulaminu
  e. udostępnienia loginu i hasła osobom trzecin
  f. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa
  g. Klient dokonuje ingerencji w funkcjonowanie sklepu, na co nie otrzymał zgody Sprzedawcy
   
 7. Sprzedawca dopuszcza możliwość negocjacji ceny przez Klienta. W takiej sytuacji za moment zawarcia umowy uważa się złożenie zgodnego oświadczenia stron co do ceny towaru, zarówno przez Klienta jak i Sprzedawcę. 

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu
a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem:
Salon Jubilerski Górecki, ul. Rynek 5, Dębica
Salon Jubilerski Górecki, ul. Rzeszowska 114 (Galeria Raj), Dębica

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne, których operatorem płatności jest Autopay S.A.
e. Płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

3. Płatności za pobraniem nie dotyczą zamówień spersonalizowanych (w tym graweru).

4. Sprzedawca ma prawo obciążyć klienta dodatkowymi kosztami, szczególnie kosztami dostawy w przypadku gdy towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy z powodu:

a. podania błędnych danych adresowych przez Klienta
b. nieodebrania przesyłki przez Klienta
c. innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

5. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzeń przesyłki, powinien on niezwłocznie spisać z kurierem protokół zawierający informacje p stanie przesyłki. W przypadku zauważenia nieprawidłowości po dostarczeniu przesyłki, Klient niezwłocznie powinien skontaktować się z Kurierem w celu spisania protokołu. Zaniechanie tej czynności może spowodować nieuznanie reklamacji. 

6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

7. Zapłata uważana jest za zrealizowaną:
a. w przypadku płatności przelewem - w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunek sprzedawcy,
b. w przypadku płatności za pobraniem - w chwili zapłaty przy odbiorze przesyłki,
c. w przypadku płatności za pośrednictwem usług płatniczych (np. Przelewy24) - w chwili zaksięgowania środków przez system operatora płatności.

8.Termin zapłaty wynosi 2 dni od chwili złożenia zamówienia, chyba że wybrana opcja zakupu przewiduje inaczej. 

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
   
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
   
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 
   
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
   
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
   
 7. Dostawa Produktu do Klienta w Polsce jest bezpłatna przy zamówieniach powyżej 600,00 zł brutto, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
   
 8. Dostawa Produktu do Klienta w krajach Unii Europejskiej jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
   
 9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
   
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
   
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy dzial_zamowien@bizuteriagorecki.pl lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy za pomocą formularza kontaktowego - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. 
   
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym grawer, indywidualny kolor stopu, innego rodzaju użyte powłoki galwaniczne, oraz zmieniony charakter produktu pod potrzeby klienta),
  b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca zrealizował usługę na prośbę i za zgodą Konsumenta, a Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem tego świadczenia, że po jego wykonaniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wzbudzająca jakiekolwiek zastrzeżenia sprzedawcy, np. nieposiadająca oryginalnej, firmowej metki, certyfikatu; 
  d. uprawnienie nie dotyczy towarów zakupionych na raty;
  e. w której cena jest uzależniona od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie ma kontroli, a wahania te mogą nastąpić przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

 

 

§ 11

Gwarancja i reklamacja

 

GWARANCJA

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty
   
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, zgodnie z opisem. Sprzedawca informuje jeśli towar sprzedany może różnić się od towaru widocznego w sklepie. 
 3. Warunki gwarancji opisane są w dokumencie gwarancji. 
   
 4. Gwarancja marki Górecki jest ważna wyłącznie z kartą gwarancyjną dołączoną do wyrobu.
   
 5. Gwarancja na produkty marki Górecki nie wyłącza, ani nie modyfikuje uprawnień wynikających z rękojmi lub praw konsumenta.
   
 6. Zgłoszenia gwarancyjne należy wysłać poprzez formularz kontaktowy bądź na adres dzial_zamowien@bizuteriagorecki.pl lub
  Firma Jubilerska „Górecki” spółka jawna,
  ul. Spółdzielcza 1A, 39-200 Dębica
   
 7. Koszty wysyłki produktów w ramach gwarancji pokrywa Firma Jubilerska "Górecki". 
   
 8. Po otrzymaniu zgłoszenia, Firma Jubilerska „Górecki” poinformuje w ciągu 14 dni czy gwarancja została uznana.
   
 9. W przypadku nieuznania gwarancji, Firma Jubilerka „Górecki” skontaktuje się wcześniej telefonicznie lub mailowo w celu poinformowania i ewentualnych kosztach naprawy.

 

REKLAMACJA
 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mailowy: dzial_zamowien@bizuteriagorecki.pl. Firma Jubilerska "Górecki" odeśle formularz reklamacyjny do wypełnienia. 
   
 2. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. 
   
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 
   
 4.  Klient będzie informowany o przebiegu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
   
 5. Reklamacji nie podlega:
  a. biżuteria z wadami jawnymi, widocznymi w dniu zakupu, o których kupujący wiedział lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć (art. 7 Ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego Dz. U. Nr 141 poz. 1176);
  b. wyrób noszący znamiona naprawy, przeróbki lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych samowolnie przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby;
  c. biżuteria niekompletna, n.p. brak (rozbicie) kamienia lub elementów konstrukcji (w tym urwanych łapek);
  d. biżuteria posiadająca uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, otarcia, deformacje, pęknięcia, zarysowania powierzchni) oraz wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania. Wgniecenia w głównej mierze dotyczą wyrobów wykonanych technologią tłoczoną (tzn. wyroby puste w środku) lub elektroformingiem)
  e. biżuteria pozbawiona cech identyfikacyjnych wytwórcy (imiennik);
  f. biżuteria uszkodzona z powodu braku troski, zaniedbania i nieprzestrzegania wskazań podanych w „Praktycznych poradach i informacjach”;

   
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej wraz z wypełnionym formularzem, kartą gwarancyjną oraz dokumentem potwierdzającym zakup należy wysyłać na adres
  Firma Jubilerska „Górecki” spółka jawna,
  ul. Spółdzielcza 1a,
  39-200 Dębica
  bądź dostarczyć do jednego z Salonów Jubilerskich Firmy "Górecki"
   
 7. Za termin złożenia reklamacji uznaje się datę, w której zostały dopełnione wszystkie formalności związane ze złożeniem reklamacji (podanie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji, w tym pełnomocnictwa - jeśli zachodzi taka potrzeba)
   
 8. Zgodnie z art. 5612 §1 Kodeksu cywilnego, Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi ma obowiązek dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy podany w §3 pkt. 1. Koszt wysyłki pokrywa Sprzedający. 
   
 9. Klient ma prawo żądać usunięcia wady, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny i odstąpienia od Umowy. Sprzedawca może nie uwzględnić żądania Klienta i zaproponować darmową naprawę lub wymianę. 
   
 10. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia - innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Firmę Jubilerską "Górecki")

 

 

§ 12

Korekta rozmiaru


 

 1. Klient ma możliwość dokonać zmiany rozmiaru biżuterii zakupionej w sklepie Górecki. 
   
 2. W ramach gwarancji, Klientowi przysługuje jednorazowa korekta rozmiaru gratis:
  a. na obrączki jednorazowa korekta przez okres trwania gwarancji,
  b. na pierścionki brylantowe do 14 dni od daty otrzymania towaru. 
   
 3. Korekta rozmiaru na pierścionki brylantowe po 14 dniach od daty otrzymania towaru jest odpłatna - 50% wartości usługi, natomiast po 30 dniach od otrzymania towaru - 100% wartości usługi. W celu komercyjnej korekty rozmiaru prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub na adres e-mail dzial_zamowien@bizuteriagorecki.pl w celu ustalenia szczegółów. 
   
 4. Korekcie rozmiaru nie podlegają między innymi obrączki i pierścionki wielokamieniowe, wykonane z dwu- i trzy-kolorowego złota, zdobione wokół obwodu, wygrawerowane wewnątrz i na zewnątrz.
   
 5. Pierścionki lub obrączki można powiększyć lub pomniejszyć maksymalnie o 2 rozmiary (w zależności od wzoru).
   
 6. W celu wykonania usługi korekty rozmiaru Klient proszony jest o wysyłkę towaru na adres:
  Firma Jubilerka "Górecki" spółka jawna
  ul. Spółdzielcza 1a
  39-200 Dębica.
  Koszt wysyłki pokrywa Klient.
   
 7. W przypadku korekty rozmiaru w ramach gwarancji, prosimy o dołączenie karty gwarancyjnej. 
   

 

§ 13

Zapisy dotyczące kontrahentów
 

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów - Kontrahentów - nie będących jednocześnie konsumentami.
   
 2. Ceny podane w sklepie są cenami detalicznymi - ceny hurtowe ustalane są indywidualnie poprzez mailowy kontakt ze Sklepem dzial_zamowien@bizuteriagorecki.pl
   
 3. Sprzedawca dopuszcza możliwość negocjacji ceny przez Klienta. W takiej sytuacji za moment zawarcia umowy uważa się złożenie zgodnego oświadczenia stron co do ceny towaru, zarówno przez Klienta jak i Sprzedawcę. 
   
 4. Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty niezależnie od wybranego przez Kontrahenta sposobu płatności.
   
 5. Kontrahent zobowiązany jest do  zapłaty ceny i odbioru produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.
   
 6. Produkty, które są przedmiotem umowy zawartej z Kontrahentem pozostają własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.
   
 7. Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu zamówienia Termin realizacji systemowo ustalany jest dla poszczególnych zamówień i widoczny jest w zakładce zamówienia. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści faktury VAT. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT. 
   
 8. Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy Jubilerskiej "Górecki" do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia Firmę Jubilerską "Górecki" do wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.
   
 9. W momencie wydania przez Sprzedającego produktu przewoźnikowi przechodzą na Kontrahenta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Kontrahentowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
   
 10. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Kontrahent obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.
   
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kontrahenta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kontrahenta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kontrahenta.
   
 12. W przypadku Kontrahentów rękojmia jest wyłączona.
   
 13. W przypadku Kontrahentów zastosowanie ma prawo polskie.

 

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
   
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
   
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
   
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
   
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
   
 6. Wszystkie dane osobowe uzyskiwane w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie.
   
 7. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce Polityka Prywatności. 

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
   
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione w sposób wyraźny w ramach sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem e-mail.
   
 3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian. 
   
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
   
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   
 6. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonywanej działalności. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl